• Felvételi információk A buddhista tanító szakon folyó oktatás célja a buddhista hittudomány különböző megközelítési módszereket alkalmazó ágaiban jártas szakemberek képzése.
  • Küldetés Főiskolánk elnevezése egyben legfőbb küldetésére is utal: hogy a Buddha tanításának kapuját az érdeklődők előtt kitárja.
  • Egyház Az egyház azzal a céllal jött létre, hogy a rendkívül sokszínű és gazdag buddhista hagyomány tanításait Magyarországon is közkinccsé tegye.
  • Oktatás A buddhista Tanítás különböző formákat ölthet, de elsősorban magában az emberben van jelen, és a felébredés belső útjának járása során ismerhető meg.
  • Közösségek A tanórákon túl egyénekre szabott, személyes mester-tanítványi viszonyt feltételező képzésre is van lehetőség, amely az alaposabb megismerést szolgálja.

Összehasonlító buddhista filozófia specializáció

A specializáción a buddhista és a nyugati bölcselet hasonló, egymással analógiába vonható tartalmi és módszertani elemeivel és érintkezési pontjaival foglalkozunk, javarészt angol és páli nyelvű szövegek olvasása és értelmezése formájában. Jelesül:

Metafizika

Ami egyes buddhista iskolákban is jobbára ugyanazt jelentette, mint Nyugaton: a tapasztalati világ feletti, érzékszerveink számára hozzáférhetetlen igazságok következtetés útján történő megismerését.

Ismeretelmélet

Ami céljaiban és jellegében más, de lényegét tekintve ugyanaz Keleten és Nyugaton: a megismerés módszereinek, a tudás mibenlétének, s nem utolsósorban magának a megismerőnek a megismerése.

Jógácsára

Az egyik legnagyobb hatású mahájána iskola, a jógácsára, vagy csitta-mátra („csak tudat”) tanaival, melyeket a régebbi kutatók a szolipszizmussal, a kortársak pedig a fenomenológiával rokonítottak, de mindenképp a valóság vs látszat problémájának egyik legizgalmasabb szellemi kalandját jelentik.

Tudatfilozófia

Ami alatt ez esetben a nyugati elmekutatás némileg a buddhista bölcselettel rokon – sőt részben általa inspirált – területei (Embodied Mind, kognitív nyelvészet, neurofenomenológia) értendők.

Buddhista szövegek

Mindezekkel összhangban nagy hangsúlyt fektetünk a legősibb (páli nyelvű) buddhista szövegek elemzésére és értelmezésére, rejtett összefüggéseinek feltárására, ami számos buddhizmussal kapcsolatos tévhitet eloszlat.

A specializáció voltaképp az alapképzés (BA) vallás- és filozófiatörténet specializációjának mesterképzésen (MA) belüli továbbvitele. Így azokat is várjuk, akik általában a vallási és a filozófiai gondolkodás közös pontjai iránt érdeklődnek, s nem csupán a buddhizmus iránt.

Felvételi információk