• Felvételi információk A buddhista tanító szakon folyó oktatás célja a buddhista hittudomány különböző megközelítési módszereket alkalmazó ágaiban jártas szakemberek képzése.
  • Küldetés Főiskolánk elnevezése egyben legfőbb küldetésére is utal: hogy a Buddha tanításának kapuját az érdeklődők előtt kitárja.
  • Egyház Az egyház azzal a céllal jött létre, hogy a rendkívül sokszínű és gazdag buddhista hagyomány tanításait Magyarországon is közkinccsé tegye.
  • Oktatás A buddhista Tanítás különböző formákat ölthet, de elsősorban magában az emberben van jelen, és a felébredés belső útjának járása során ismerhető meg.
  • Közösségek A tanórákon túl egyénekre szabott, személyes mester-tanítványi viszonyt feltételező képzésre is van lehetőség, amely az alaposabb megismerést szolgálja.

Buddhista meditáció specializáció

Meditáció a buddhista tanító alapképzésben

Modern korunkban a meditáció egy közismert kifejezéssé vált. De hogy mit takar a szó, azt már kevesebben tudják. A buddhista képzésben az első feladat a helyes szemlélet megvalósítása. Ehhez az is hozzátartozik, hogy megértsük a képzés második lépésének, a gyakorlásnak a szellemi hátterét. Ehhez négy kérdés tisztázása vezet. Mi a meditáció? Mi végzi a meditációt? Mi a meditáció tárgya? Mi a meditáció célja? Ha fenti kérdésekre a válasz világos, akkor a meditációk végzésének „hogyan”-ja válik hangsúlyossá. A Buddha tanításában a legfontosabb gyakorlat az önmagunkra fordított éberség, az önmagunkban zajló folyamatok megfigyelése, az éber jelenlét. Ennek gyakorlata a szatipatthána. Nem véletlen tehát, hogy az éberség alapjainak gyakorlata minden szemeszterben elkíséri a hallgatót. Az éberség mellett kiemelt az összpontosítás, valamint a szemlélődés meditációja, a szamatha és vipasszaná. A két fő módszer végzésének módja iskoláról iskolára változik. Intézményünkben három fő irányvonal gyakorlatait ismerhetik meg a hallgatók, a théraváda, a zen valamint a tibeti buddhizmus rendszeréből, mindegyik irányvonal gyakorlatainak egy-egy évet szentelve.

Ha a meditáció részévé válik az életünknek, akkor átformálja a látásmódunkat, szemléletünket, és az éber jelenlét révén felfedezzük a szenvedéseink okait, képessé válunk azok kezelésére, megszüntetésére, és éppen ez a buddhista tanítás célja.

A buddhista meditáció specializáció

A buddhista meditáció specializáció jelentős mértékben kapcsolódik a buddhista tanító alapszak 6 féléves törzsanyagi képzéséhez, és félévről-félévre azt mélyíti el. Lehetőség nyílik a különböző meditációs hagyományok (théraváda, zen, tibeti) elmélyültebb gyakorlására órai és elvonulási körülmények között is, továbbá a meditáció elméleti hátterének, hagyományos és mai módszereinek, alkalmazási lehetőségeinek és más területekhez (pl. tudományok, életvitel) kapcsolódásának megismerésére is.

A buddhista tanító képzés törzsanyaga

Az alapképzés törzsanyaga felöleli a történeti Buddha életét és tanításait, a buddhizmus legfontosabb és legmeghatározóbb iskoláit, kultúrtörténeti és művészettörténeti vonatkozásait. Bemutatja a buddhizmus máig tartó fejlődésének alapvonalait, gazdag eszmetörténetét, a théraváda, mahájána (zen) és vadzsrajána irányzat alapvető szentiratait, a gyakorlatra és elméletre vonatkozó legfontosabb tanításait és meditációs gyakorlatait. Különös hangsúlyt fektet az alapvető meditációk, elsősorban a szatipatthána folyamatos gyakorlására. Emellett a hallgató megismerkedik a Buddha tanítását megelőző és követő időszakok indiai filozófiai iskoláival, és az európai vallásbölcseleti és kultúrtörténeti alapismeretek segítségével képes kontextusba helyezni a tanultakat. Alkalom nyílik az élő tanítás mestereinek bemutatására is, megismertetve munkásságukat, az általuk ajánlott és követett gyakorlati utat. Az oktatásban megjelennek a tanítás társadalmi és pszichológiai vetületei, a hétköznapokban is alkalmazható gyakorlati megoldásai, amelyek egyaránt hozzájárulnak az egyén és a társadalom testi és szellemi egészségéhez. Az oktatás során a hallgató gyakorlatban tapasztalhatja meg a kiegyensúlyozottságon, együttérzésen és együttműködésen alapuló emberi élet értékét.

Felvételi információk