• Felvételi információk A buddhista tanító szakon folyó oktatás célja a buddhista hittudomány különböző megközelítési módszereket alkalmazó ágaiban jártas szakemberek képzése.
  • Küldetés Főiskolánk elnevezése egyben legfőbb küldetésére is utal: hogy a Buddha tanításának kapuját az érdeklődők előtt kitárja.
  • Egyház Az egyház azzal a céllal jött létre, hogy a rendkívül sokszínű és gazdag buddhista hagyomány tanításait Magyarországon is közkinccsé tegye.
  • Oktatás A buddhista Tanítás különböző formákat ölthet, de elsősorban magában az emberben van jelen, és a felébredés belső útjának járása során ismerhető meg.
  • Közösségek A tanórákon túl egyénekre szabott, személyes mester-tanítványi viszonyt feltételező képzésre is van lehetőség, amely az alaposabb megismerést szolgálja.

A Tan Szigete közösség

Attadípá viharatha attaszaraná anannyaszaraná dhammadípá viharatha dhammaszaraná anannyaszaraná.

Úgy éljetek, hogy magatokban leljetek szigetre és menedékre, ne másban, úgy éljetek, hogy a tanban leljetek szigetre és menedékre, ne másban.

(Dígha Nikája, 16.2.26/ii.100)

Dhammadípaszangha  (A Tan Szigete közösség)

A Tan Szigete (Dhammadípa) vallási közösséget A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanítói és hallgatói hozzák létre azzal a céllal, hogy a Gótama Buddha tanítását a közösség ereje által átható erővel megismerhessék, megérthessék és megélhessék, s erre támaszkodva vezethessék az érző lényeket, felebarátaikat, személyes példájukkal a megismerés, megértés és megélés útján.

A közösség vezetője a Dhamma, a természet törvénye, amelyre a buddhák, a nagy beérkezettek, rátalálnak, és gondolataikkal, szavaikkal és tetteikkel igazságként nyilvánítják meg a világban, példájául mindazoknak, akik méltónak érzik magukat követésére. A közösség minden létezőben felismeri a Dhamma világosságát, minden érző lényt képesnek tart arra, hogy – a beérkezettek útmutatása vagy saját tisztánlátása alapján magában lelve szigetre és menedékre – ezt a világosságot felismerhesse és kisugározhassa, maga és mások üdvére és javára.

A közösség e világossággal való találkozás felismerőinek közössége, így belső hierarchiája nincs, tanító és tanítvány egyaránt a tanítványság útját járja mindaddig, amíg e cél meg nem valósul, azután pedig szavakkal már nincs mit mondani róla.

A közösség a Dhamma e világosságát tekinti lámpásának, amikor abban kíván eligazodni, mi a jó és mi a szép. Ebben az eligazodásban a közösség tagjai szükség esetén segítségül hívják felebarátaikat, akik nélkül a tanítványság útján egész-ségük még nem teljes, és egyben felajánlják segítségüket nekik.

Mindebből következik, hogy a közösség útja nem kapcsolódik irányzatokhoz, hanem éppen ezen irányzatok közös lényegét, a Dhamma irányzatokon végighúzódó és azokat összekötő vezérfonalát igyekszik fellelni, annak útmutatásához igazodni.

A közösség saját honlappal rendelkezik: www.dhammadipa.hu

Az alapítvány weboldala: www.dhammapada.hu