• Felvételi információk A buddhista tanító szakon folyó oktatás célja a buddhista hittudomány különböző megközelítési módszereket alkalmazó ágaiban jártas szakemberek képzése.
 • Küldetés Főiskolánk elnevezése egyben legfőbb küldetésére is utal: hogy a Buddha tanításának kapuját az érdeklődők előtt kitárja.
 • Egyház Az egyház azzal a céllal jött létre, hogy a rendkívül sokszínű és gazdag buddhista hagyomány tanításait Magyarországon is közkinccsé tegye.
 • Oktatás A buddhista Tanítás különböző formákat ölthet, de elsősorban magában az emberben van jelen, és a felébredés belső útjának járása során ismerhető meg.
 • Közösségek A tanórákon túl egyénekre szabott, személyes mester-tanítványi viszonyt feltételező képzésre is van lehetőség, amely az alaposabb megismerést szolgálja.

Tájékoztató a BA és MA képzésről a 2020/2021. tanév pótfelvételi eljárásához

Figyelem! Változás: a pótfelvételi jelentkezési időszakban felmerült átmeneti akadály (honlapleállás) miatt a pótfelvételi jelentkezési eljárás a díjfizetésre is kiterjedően meghosszabbodik 2020. augusztus 19-én (szerda) 12:00 óráig. Az aláírt és beszkennelt/fotózott jelentkezési lapot és mellékleteit (beleértve az intézményi díj befizetésének igazolását is) e-mailben ugyaneddig az időpontig a felveteli@tkbf.hu e-mailcímre kell megküldeni. Ezt követően pótjelentkezés nem nyújtható be.

Kedves Barátunk!

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola felvételt hirdet buddhista tanító alapképzési és mesterképzési szakra, nappali és esti tagozaton.

Itt az idő! Jelentkezz intézményünkbe pótfelvételivel!

Buddhista tanító alapképzés specializációi

Buddhista tanító mesterképzés specializációi

A szakok részletes leírása a képzési és kimeneti követelmények alapján, mintatantervvel

 

Fontos időpontok

A pótfelvételi jelentkezés határideje: 2020. augusztus 16. (vasárnap) - technikai okból meghosszabbítva 2020. augusztus 19. (szerda) 12:00 óráig!

Az intézményi eljárási díj befizetésének határideje: 2020. augusztus 16. (vasárnap) - technikai okból meghosszabbítva 2020. augusztus 19. (szerda) 12:00 óráig!

A felvételi vizsga időpontja2020. augusztus 24. (hétfő)

Tájékoztató a pótfelvételi menetéről

Jelentkezni a Főiskola saját jelentkezési lapján lehet. A jelentkezés lépései:

1. Az online jelentkezési lap kitöltése után a rendszer automatikusan elküldi annak pdf változatát a jelentkezési lapon megadott emailcímre.

2. A jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek 

 • Egy kézzel írt, egy-két A4-es lapnyi terjedelmű motivációs levél csatolása a jelentkezési laphoz. A jelentkező egy általános bemutatkozást követően írjon arról, hogy mikor és hogyan találkozott először a buddhizmussal, vallásbölcselettel vagy filozófiával, milyen módon képezte, illetve képzi magát ezekben elméleti (olvasmányok, nyelvi tanulmányok stb.), illetve gyakorlati (pl. harcművészet, jóga stb.) szempontból. Mi indította arra, hogy jelentkezzen a főiskolára? Mit vár a főiskolai képzéstől, mit remél a főiskola elvégzésétől?
 • érettségi bizonyítvány (külföldi, Magyarországon működő külföldi rendszerű, valamint a Magyarországon 2006. január 1. előtt érettségizők esetében) vagy
 • érettségi tanúsítvány (2006. január 1. után magyar rendszerben érettségizők esetében) vagy
 • középiskolai bizonyítvány (6.3.1.4.5. pontban írt esetben);
 • felsőfokú oklevél;
 • fogyatékosság esetén részletes szakértői vélemény;
 • intézményi eljárási díj megfizetésének igazolása;
 • többletpontok számításához szükséges, a jelentkezési lap kitöltési útmutatójában részletezett egyéb dokumentumok.

3. A jelentkezési lap benyújtása postai úton vagy személyesen történhet. Személyesen történő jelentkezés esetén a benyújtás, postai úton történő jelentkezés esetén a postára adás határnapja a jelentkezés határideje.

4. A felvételihez kapcsolódó intézményi eljárási díj 6000 Ft, melyet átutalással kérjük befizetni az alábbi bankszámlaszámra: 10403181-31818690-00000000. A közleményben kérjük, tüntessék fel, hogy "felvételi jelentkezés", és ha nem a saját számlaszámról történik az utalás, a nevet is.

A felvételi vizsga menete képzési szintenként:

Alapképzés (BA)

Írásbeli vizsga

 • írásbeli teszt a honlapunkon közzétett szakirodalom alapján, a Buddha életére és alapvető buddhista fogalmakra vonatkozóan;
 • írásbeli esszé, mely 3 részből áll:  szövegértési feladat, szövegértelmezési feladat és egy választható esszékérdés kidolgozása. 

Szóbeli vizsga

 • A felvételi elbeszélgetés a jelentkező által előzetesen megküldött motivációs levél alapján beszélgetés a felvételiző pályaelképzeléseiről, karrierterveiről, egyéni életút fejlődési terveiről, arról, hogy miért kíván buddhista tanító lenni. A szóbeli vizsgára el kell hozni az összes tanulmányokkal kapcsolatos dokumentumot, hivatalos iratot, de pl. ha valaki éppen az adott évben érettségizik, akkor elég a bizonyítványt utólag is bemutatni.

Mesterképzés (MA)

A mesterképzésre történő szóbeli felvételi vizsgát megelőzően legalább hét naptári nappal a felveteli@tkbf.hu email címen nyújtsa be a felvételiző az alábbi dokumentumokat:

 • egy rövid (2-3 oldalas) kutatási tervet arról a témáról, amit majd a szakdolgozatában feldolgoz;
 • a kutatási tervhez csatolt irodalomjegyzéket, amely idegen nyelvű (döntően angol) szakirodalmat is tartalmazzon;
 • egy rövid (1-2 oldalas) magyar nyelvű ismertetőt egy, a csatolt szakirodalomban is szereplő idegen nyelvű könyvről vagy;
 • egy rövid (1-2 oldalas) magyar nyelvű összefoglalót egy, a kutatási témához kapcsolódó idegen nyelvű tudományos cikkről.

és mindezeket kinyomtatva hozza magával a felvételire (lehetőleg a kiválasztott és magyarul ismertetett illetve összefoglalt idegen nyelvű művekkel együtt). 

Szóbeli vizsga

 • A szóbeli felvételi vizsgán be kell mutatnia a jelöltnek a középfokú nyelvvizsgáját és BA-s diplomájátAmennyiben más főiskolán vagy egyetemen megszerzett diplomával rendelkezik, úgy kérjük fáradjon be személyes konzultációra ezügyben.
 • A szóbeli kötelező eleme az alkalmassági vizsgálatAz alkalmassági vizsgálat célja a szóbeli alkalmassági vizsgán, a jelölttel való személyes találkozás során, a jelentkező Buddhizmus-képéről, személyes motivációjáról, habitusáról, kommunikációs készségéről, elképzeléseiről, valamint gyakorlati (meditáció, jóga és mozgásgyakorlatok) képzésben való részvételére vonatkozó alkalmasságáról történő tájékozódás.
 • A jelentkezőnek egy rövid angol nyelvű szakszöveget kell lefordítania, tartalmát ismertetnie, illetve arról angol nyelven rövid beszélgetést folytatnia az MA felvételiztető bizottsági tagokkal.

Páli/szanszkrit vagy tibeti nyelvi felvételi vizsga abban az esetben, ha a jelentkező nem a buddhista tanító alapképzési szak hasonló specializációján végzett.

 

Jelentkezés alapképzésre (BA)

A buddhizmus oktatási rendszerében a Középút vagy a Nemes Nyolcrétű Ösvény a meghatározó elv. Az elmélet és a gyakorlat összhangjára törekedve cél, hogy az elsajátított tudás a gyakorlás révén tapasztalattá váljon, majd a tapasztalatok a hétköznapi életbe integrálódjanak. Az alapképzés célja a megfelelő hozzáállás, képességek és tudás elsajátításán keresztül önmagunk megismerése, a buddhista módszerek elsajátítása és gyakorlása révén mindenkori lét- és élethelyzetünk megértése, saját helyünk megtalálása a világban, végeredményben önmagunk megfelelő irányítása. Az elméleti képzéshez ezért nagy arányban gyakorlati órák, szemináriumok kapcsolódnak.

A 2020/2021. tanévtől kezdődően specializációválasztás az első félév végén lesz. A felvételi jelentkezési lapon kért specializáció megjelölésével a felvételiző orientálódását kívánjuk felmérni.

Buddhista tanító alapképzés specializációi

 • buddhista meditáció
 • páli nyelv
 • tibeti nyelv
 • vallás- és filozófiatörténet

Jelentkezési lapok

Jelentkezési lap - BA nappali

Jelentkezési lap - BA esti

A jelentkezési lap kitöltése megelőzőn kérjük olvassa el a lap alján található adatvédelmi tájékoztatót. A jelentkezési lap elküldésével a tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez hozzájárulását megadottnak tekintjük.

Az esti tagozatos képzés tanóráinak megtartására a hétvégi (szombati és vasárnapi) napokon kerül sor. A képzés mindkét tagozaton 6 féléves, a tanulmányok során megszerzendő kreditek mennyisége 180.

Kötelező olvasmány

Ajánlott olvasmányok

 • (feltöltés alatt)

 

Jelentkezés mesterképzésre (MA)

A buddhizmus oktatási rendszerében a Középút vagy a Nemes Nyolcrétű Ösvény a meghatározó elv. A mesterképzés célja, hogy az elsajátított tudás a gyakorlás révén tapasztalattá váljon, majd a tapasztalatok a hétköznapi életbe, valamint a viselkedésbe integrálódjanak. Az elsajátított hozzáállás, képességek és tudás révén cél a segítő attitűd és a kommunikációs képességek fejlesztése, a megszerzett ismeretek és tapasztalatok átadásának elsajátítása, a társadalmi integráció erősítése, a tolerancia fejlesztése, a kreativitás növelése környezetünk jobbítása érdekében. A mesterképzés mindehhez a buddhizmus és a kapcsolódó tudományágak elmélyültebb megértését biztosítja, valamint önálló kutatásra ösztönzi a hallgatót.

A 2020/2021. tanévben a következő specializációkra lehet jelentkezni:

Buddhista tanító mesterképzés specializációi

 • összehasonlító buddhista filozófia
 • ind nyelvek (páli és szanszkrit)
 • tibeti nyelv

Jelentkezési lapok

Jelentkezési lap - MA nappali

Jelentkezési lap - MA esti

A jelentkezési lap kitöltése megelőzőn kérjük olvassa el a lap alján található adatvédelmi tájékoztatót. A jelentkezési lap elküldésével a tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez hozzájárulását megadottnak tekintjük.

Az esti tagozatos képzés tanóráinak megtartására a hétvégi (szombati és vasárnapi) napokon kerül sor. A képzés 4 féléves, a tanulmányok során megszerzendő kreditek mennyisége 120.

 

Egyéb információk

A 30-120 fős nappali tagozatos felvételi irányszámon belül az állami ösztöndíjas képzés irányszáma 30-90 fő, az önköltséges képzés irányszáma 0-30 fő.

A 20-50 fős esti tagozatos irányszámon belül az állami ösztöndíjas képzés irányszáma 20-30 fő, míg az önköltséges képzés irányszáma 0-20 fő.

FONTOS! Tájékoztatjuk azokat a jelentkezőket, akik már betöltötték a negyvenedik életévüket, hogy a jelen szabályozás szerint NEM mentesülnek az oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsga teljesítése alól.

FIGYELEM! A Főiskola fenntartja magának a jogot, hogy a felvételi eljárásban érintett valamely képzési szint, szak, specializáció, továbbá munkarend (tagozat) vagy finanszírozási forma tényleges indításáról és az arra történő felvételről a jelentkezők létszámának és a felvételi eljárás egyéb adatainak az ismeretében döntsön.


A TKBF HATÁLYOS FELVÉTELI SZABÁLYZATA a következő oldalon érhető el: http://www.tkbf.hu/foiskola/szabalyzatok

Az egyes szakok esetében megadott irányszámok tervezett létszámot jelentenek, amelyektől a Főiskola eltérhet. A Főiskola fenntartja magának a jogot, hogy a szakok, továbbá azok valamely munkarendjének (tagozatának), illetve specializációnak tényleges indításáról a jelentkezők létszámának és a felvételi eljárás egyéb adatainak az ismeretében döntsön.

 

Önköltség

Alapképzés

 • BA nappali tagozat: 180 000 Ft/félév (képzési idő: 6 félév)
 • BA esti tagozat: 140 000 Ft/félév (képzési idő: 6 félév)

Mesterképzés

 • MA nappali tagozat: 240 000 Ft/félév (képzési idő: 4 félév)
 • MA esti tagozat: 190 000 Ft/félév (képzési idő: 4 félév)

Adatvédelmi tájékoztató

Az adatvédelmi tájékoztató felvételizők számára letölthető.