• Felvételi információk A buddhista tanító szakon folyó oktatás célja a buddhista hittudomány különböző megközelítési módszereket alkalmazó ágaiban jártas szakemberek képzése.
  • Küldetés Főiskolánk elnevezése egyben legfőbb küldetésére is utal: hogy a Buddha tanításának kapuját az érdeklődők előtt kitárja.
  • Egyház Az egyház azzal a céllal jött létre, hogy a rendkívül sokszínű és gazdag buddhista hagyomány tanításait Magyarországon is közkinccsé tegye.
  • Oktatás A buddhista Tanítás különböző formákat ölthet, de elsősorban magában az emberben van jelen, és a felébredés belső útjának járása során ismerhető meg.
  • Közösségek A tanórákon túl egyénekre szabott, személyes mester-tanítványi viszonyt feltételező képzésre is van lehetőség, amely az alaposabb megismerést szolgálja.

Felvételi jelentkezési lap kitöltési útmutató a 2020/21-es felvételi eljáráshoz

ÚTMUTATÓ és TÁJÉKOZTATÓ!

A jelentkezéshez KI KELL TÖLTENI ezt az elektronikus jelentkezési lapot. A kitöltés után rendszerünk a megadott emailcímre elküldi a jelentkezési lap elektronikus (pdf) változatát, melyet KI KELL NYOMTATNI, ALÁ KELL ÍRNI, majd a szükséges MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT POSTAI ÚTON EL KELL KÜLDENI a Főiskola címére (1098 Budapest, Börzsöny u. 11.).

A postára adás határnapja MINDEN KÉPZÉS ÉS TAGOZAT esetében

2020. április 30.

A jelentkezést a Főiskola a határnap elmulasztása esetén visszautasíthatja.
A jelentkezési lapot valósághűen, a rendelkezésre álló igazoló dokumentumok alapján kell kitölteni.
A külföldi állampolgárokra vonatkozó részeket értelemszerűen csak a külföldi állampolgárok töltsék ki.
A jelentkezési lapon a kérelmek és nyilatkozatok esetén a felsorolások előtt lévő jelölőnégyzetekbe vagy -karikákba történő kattintással lehet a megfelelő lehetőséget kiválasztani. Vannak olyan pontok, ahol csak egy válasz jelölhető ki, van ahol több. Más helyen legördülő menüből kell választani, illetve szövegmezőben írásos formában kell megadni a szükséges adatokat.

FIGYELEM! Az adatok nem módosíthatóak!

A jelentkezéssel kapcsolatos kérdésekre telefonon tudunk választ adni.


A középfokú végzettségre vonatkozó nyilatkozat

Csak egy lehetőség választható. A 3-5. pont vonatkozásában bővebb tájékoztatás az Oktatási Hivatal honlapján található. Az oldal az elismerési eljárás szabályai mellett tartalmazza azoknak az államoknak a felsorolását is, amelyek érettségi bizonyítványai a magyar érettségi bizonyítvánnyal eleve egyenértékűek. Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a Magyarországgal szomszédos valamennyi állam érettségi bizonyítványa is ilyen okmánynak minősül.


A külföldi állampolgárságú jelentkező nyilatkozata a részére felsőoktatási jogosultságokat biztosító tényekről.

Több lehetőség is választható. Az adatokat a Főiskola az államilag finanszírozott képzésre való jogosultság vizsgálatához kéri. A Főiskolán külföldi állampolgárságú jelentkezők államilag finanszírozott képzésben - az egyéb feltételek fennállta esetén - az 1-5. pontban felsorolt ismérvek valamelyikének történő megfelelés esetén vehetnek részt. Magyar állami ösztöndíj adományozásán alapuló jogosultsággal járó képzést a Főiskola jelenleg nem folytat. A költségtérítéses képzésre történő felvétel lehetőségét a 6. pont megjelölése nem érinti.


Felvételi kérelem

A pont a felvételi kérelem szövegét, ezen belül a jelentkezőnek a tanulmányok finanszírozási formájára vonatkozó kérelmét tartalmazza. Kérjük, hogy ezt a tájékoztatást több ízben, részletesen is olvassák végig! Csak egy lehetőség választható. Az 1. pontot megjelölő jelentkezőt a Főiskola egyáltalán nem veszi fel, ha államilag támogatott helyre történő felvételére nincs mód, vagy ha a szak 6 féléves képzési ideje alatt tanulmányai finanszírozási formáját költségtérítésesre kellene változtatni az általa a felsőoktatásban már elhasznált, illetve párhuzamos képzésben feltehetően elhasználásra kerülő államilag támogatott félévek tényére és számára való tekintettel. A 2. pont megjelölése esetén a Főiskola felveszi azt a jelentkezőt, aki tanulmányait - az általa a felsőoktatásban már elhasznált, illetve párhuzamos képzésben feltehetően elhasználásra kerülő államilag támogatott félévek tényére és számára való tekintettel – a 6 féléves képzési időn belül csak csökkentett időtartamban végezheti államilag támogatott képzésben, és ezen időtartam letelte után kénytelen költségtérítéses képzésben folytatni azokat. A 3. pontot jelöljék meg azok a jelentkezők, akik tudomásuk szerint államilag támogatott helyre felvehetők, de az esetleges költségtérítéses képzésre való felvételt is vállalják. Az 5. pontot azok jelöljék meg, akik tudomásuk szerint államilag támogatott helyre nem vehetők fel, és elsődlegesen államilag támogatott helyre, másodlagosan költségtérítéses helyre kérnek felvételt, feltüntetve az államilag támogatott képzés vélt jogi akadályát. Esetükben a Főiskola a jelentkezési lapon közölt adatok és a bemutatott okmányok alapján külön megvizsgálja, hogy államilag támogatott képzésre való felvételükre csakugyan nincs-e lehetőség. Az államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésre történő felvétel kérdésében a Főiskola a jogszabályi rendelkezések, saját szabályzata és a felvételi eljárásban megállapításra kerülő rangsor alapján dönt. Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a finanszírozási forma költségtérítésesre változtatására a 6 féléves képzési idő alatt a felsőoktatási törvény minden intézményre érvényes rendelkezései alapján egyrészt a tanulmányi előrehaladás függvényében, másrészt akkor kerül sor, ha ezt a felsőoktatásban államilag támogatott (finanszírozott) képzésben előzetesen, párhuzamosan stb. eltöltött időszak jogszabály szerinti beszámítása szükségessé teszi. A jelentkező számára az 1. és 2. pontban biztosított választási lehetőség kizárólag az utóbbi esettel áll összefüggésben. Hallgatói jogviszonyt korábban még nem létesített, illetve államilag támogatott (finanszírozott) felsőoktatási képzésben még részt nem vett jelentkezők, amennyiben tanulmányaikat a teljes 6 féléves képzési idő alatt államilag támogatott képzésben kívánják folytatni, aggály nélkül jelöljék meg az 1. pontot, míg más jelentkezők az eddig elhasznált államilag támogatott (finanszírozott) féléveik, tervezett párhuzamos képzésük stb. függvényében tegyék ezt. A párhuzamos képzésben eltöltött államilag támogatott időt olyan hallgatók esetében kell figyelembe venni, akik más felsőoktatási intézménnyel már hallgatói jogviszonyban állnak, illetve más felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyba lépnek, feltéve, és csak akkor, ha a két jogviszony létesítése között kettőnél több félév a különbség. Más jelentkezőket a párhuzamos képzésre vonatkozó szabályok nem érintenek.


Nyilatkozat szakirányi tanulmányokról

Csak egy lehetőség választható. A 2018/2019-es tanévben a megjelölt szakirányok indulhatnak a nappali, illetve az esti tagozaton. A Főiskola fenntartja magának a jogot, hogy a megjelölt szakirányok indításáról a jelentkezők létszáma és a felvételi eljárás egyéb adatai alapján eltérő döntést hozzon.


Felsőoktatási intézményekben folytatott egyes tanulmányok

A szakpáros képzés egy képzésnek minősül. Többciklusú képzés alapképzési és mesterképzési ciklusa két képzésnek, osztatlan (egységes) képzése egy képzésnek minősül.

Egy képzés adatait egy keretben kell feltüntetni, kivéve, ha a képzés folyamán az alkeretekben kért bármely adat megváltozott. Ez esetben [pl.: intézményváltás, szakpár egyik felének elhagyása, nappali tagozatról levelező tagozatra való átlépés, államilag finanszírozott képzésből költségtérítéses képzésre vagy költségtérítéses képzésből államilag finanszírozott képzésre való átlépés] a képzést több keretben kell feltüntetni, a változás előtti és utáni állapotnak megfelelően. Ekkor meg kell nyitni a Felsőoktatási tanulmányok 2., illetve 3. című keretet, majd a korábbiakhoz hasonló módon kell kitölteni.


Idegennyelv-ismeret

A kért adat az idegennyelv-ismeret alapján adandó többletpontok megállapításához szükséges.
A felvételi eljárás során a többletpontokra nem jogosító nyelvismeret kivételes esetben mérlegelési körbe vonható a felsőoktatási képzésben történő részvételre való alkalmasság vizsgálata során.

Figyelem! Államilag elismert (állami) nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolt idegennyelv-ismeretnek minősül az ilyen bizonyítvánnyal jogszabály alapján egyenértékű okirat (pl. meghatározott oklevél vagy érettségi bizonyítvány) által igazolt nyelvismeret is! Az adatokat ilyen okirat birtoklása esetén is kérjük megadni. Felhívjuk a figyelmet, hogy felsőoktatásban, közoktatásban szerzett végzettséget igazoló okirat (oklevél, érettségi bizonyítvány) alapján a felvételi eljárásban csak egy jogcímen szerezhetők többletpontok. Végzettségi szintet és nyelvismeretet egyaránt igazoló okirat esetén a Főiskola a két jogcím közül a jelentkező számára kedvezőbb alapján állapítja meg a többletpontok számát.

Államilag akkreditált nyelvvizsga központok


Korábbi tanulmányok beszámítására vonatkozó kérelem

Csak egy lehetőség választható. Az 1. pont szerinti kérelem a buddhista tanító alapképzési szak tantervében szereplő egy vagy több tanegység kiváltására és hozzárendelt kreditértékének megszerzésére irányul, és eredményesen csak olyan tanegység(ek) elvégzése alapján terjeszthető elő, amely(ek)nek tananyaga legalább 75%-os egyezést mutat a kiváltani kívánt tanegység(ek) tananyagával. Az 1. pont szerinti kérelmet külön beadványban kell kifejteni, amelyhez csatolni kell az adott tanegység(ek) elvégzését igazoló okirat (leckekönyv, oklevélmelléklet, Transcript of Records) másolatát és a tantárgyi (tanegységi) programo(ka)t. A kérelem külföldi felsőoktatási intézményben teljesített tanegységek alapján is előterjeszthető. A kérelem előterjesztésének szándéka esetén a jelentkező - részletes tájékoztatás céljából - lépjen kapcsolatba a Főiskola Tanulmányi Osztályával!


Hátrányos helyzetűek tanulmányait segítő programban való részvétel

Csak egy lehetőség választható! A nyilatkozat a felvételi kérelem elbírálása szempontjából közömbös, azonban a képzés folyamán csak akkor adható kedvezmény, ha a már rendelkezésre álló szakvéleményt a felvételi jelentkezéskor jelezte a hallgató. (Amennyiben a képzés megkezdésekor még nem ismert a hátrányos helyzet, természetesen a kivizsgálást követően is beadható a szakvélemény és igényelhetőek az esélyegyenlőséget biztosító kedvezmények.)

A Szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányait elősegítő program keretében a jelentkező a főiskolán folytatott felsőfokú tanulmányai során mentori feladatokat ellátó hallgató személyes segítségét veheti igénybe ügyeinek intézése során. Hátrányos helyzetűnek minősül a jelentkező, aki a) a középfokú tanulmányai során átmeneti vagy tartós nevelésbe vett vagy állami gondozott volt, vagy b) a középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, illetve kiegészítő családi pótlékban részesült és a törvényes felügyeletet gyakorló szülei tanulmányaikat legfeljebb az iskola 8. évfolyamán fejezte be. 


ÚTMUTATÓ A MELLÉKLETEK CSATOLÁSÁHOZ

A jelentkezési lapon megtett valamennyi nyilatkozathoz csatolni kell az adott ponthoz rendelt (és rendelkezésre álló) mellékletet, és a csatolás tényét a mellékletek felsorolásánál a megfelelő négyzetbe helyezett „X" jellel jelölni kell!

Bizonyítványról (leckekönyvről stb.) teljes fénymásolatot kérünk!

A csatolandó mellékletek:

A csatolandó mellékletek XII. és XIV. pontja az MA jelentkezési lap X. illetve XII. pontjának felel meg!
A jelentkezéshez: Középiskolai bizonyítvány fénymásolata a magyar közoktatás 11. és 12. évfolyamára kiterjedően (amennyiben a bizonyítvány rendelkezésre áll)
 

A jelentkezési lap II. pontjához csatolandó mellékletek

 A II.1. ponthoz: Magyar érettségi bizonyítvány fénymásolata.

 A II.2. ponthoz: Iskolalátogatási igazolás (tanulói jogviszony igazolás) a magyar közoktatás 12. évfolyamáról.

 A II.3. ponthoz: Magyar érettségi bizonyítvánnyal egyenértékű, külföldi középiskolai végzettséget tanúsító bizonyítvány fénymásolata.

 A II.3. ponthoz: Magyar érettségi bizonyítvánnyal egyenértékű, külföldi középiskolai végzettséget tanúsító bizonyítvány hiteles fordításának fénymásolata.

 A II.4. ponthoz: Iskolalátogatási igazolás (tanulói jogviszony igazolás) a külföldi közoktatás utolsó évfolyamáról.

 A II.4. ponthoz: A külföldi közoktatás utolsó évfolyamáról kiállított iskolalátogatási igazolás (tanulói jogviszony igazolás) hiteles fordításának fénymásolata.

 A II.5. ponthoz: A II.5. pont szerinti külföldi érettségi bizonyítvány fénymásolata.

 A II.5. ponthoz: A II.5. pont szerinti külföldi érettségi bizonyítvány hiteles fordításának fénymásolata.

 A II.5. ponthoz: A II.5. pont szerinti külföldi érettségi bizonyítvány középiskolai érettségi bizonyítványként történő elismeréséről rendelkező magyar hatósági
határozat fénymásolata.

A jelentkezési lap VIII. pontjához csatolandó mellékletek (több jogviszony esetén mindegyikhez)

Az oklevél másolata kötelezően csatolandó, az egyéb okmányoké pedig a rendelkezésre állásuknak megfelelően.

 A VIII. ponthoz: Leckekönyv fénymásolata

 A VIII. ponthoz: Felvételi határozat fénymásolata

 A VIII. ponthoz: Hallgatói jogviszony megszüntetéséről szóló határozat fénymásolata

 A VIII. ponthoz: Hallgatói jogviszony megszűnéséről szóló igazolás fénymásolata

 A VIII. ponthoz: Oklevél fénymásolata

A jelentkezési lap IX. pontjához csatolandó mellékletek (több nyelvvizsga esetén mindegyikhez)

A mellékletek teljes körűen csatolandók, igazodva természetesen ahhoz a körülményhez, hogy a jelentkező szakvéleménnyel igazolt fogyatékos-e!

 A IX. ponthoz: Nyelvvizsga-bizonyítvány fénymásolata

 A IX. ponthoz: Honosító okirat fénymásolata

 A IX. ponthoz: Fogyatékosságot igazoló szakvélemény másolata

A jelentkezési lap XI. pontjához csatolandó mellékletek

 A XI.2. ponthoz: Versenyhelyezést igazoló okirat fénymásolata.

A jelentkezési lap XII. pontjához csatolandó mellékletek

A mellékletek teljes körűen csatolandók, igazodva természetesen ahhoz a körülményhez, hogy magyar vagy külföldi tanulmányok beszámítására irányul-e a kérelem.

 A XII.2. ponthoz: Beadvány.

 A XII.2. ponthoz: Leckekönyv v. oklevélmelléklet fénymásolata.

 A XII.2. ponthoz: Tanegység (tantárgy) programjának fénymásolata. (______ db)

 A XII.2. ponthoz: Külföldi leckekönyv v. oklevélmelléklet fénymásolata.

 A XII.2. ponthoz: Külföldi leckekönyv v. oklevélmelléklet hiteles fordításának fénymásolata.

 A XII.2. ponthoz: Külföldi leckekönyv-kivonat (Transcript of Records) fénymásolata.

 A XII.2. ponthoz: Külföldi leckekönyv-kivonat (Transcript of Records) hiteles fordításának fénymásolata.

 A XII.2. ponthoz: Külföldi tanegység (tantárgy) programjának fénymásolata. (______ db)

 A XII.2. ponthoz: Külföldi tanegység (tantárgy) programja hiteles fordításának fénymásolata. (______ db)