• Felvételi információk A buddhista tanító szakon folyó oktatás célja a buddhista hittudomány különböző megközelítési módszereket alkalmazó ágaiban jártas szakemberek képzése.
 • Küldetés Főiskolánk elnevezése egyben legfőbb küldetésére is utal: hogy a Buddha tanításának kapuját az érdeklődők előtt kitárja.
 • Egyház Az egyház azzal a céllal jött létre, hogy a rendkívül sokszínű és gazdag buddhista hagyomány tanításait Magyarországon is közkinccsé tegye.
 • Oktatás A buddhista Tanítás különböző formákat ölthet, de elsősorban magában az emberben van jelen, és a felébredés belső útjának járása során ismerhető meg.
 • Közösségek A tanórákon túl egyénekre szabott, személyes mester-tanítványi viszonyt feltételező képzésre is van lehetőség, amely az alaposabb megismerést szolgálja.

Pótfelvételi tájékoztató a BA és MA képzésről - 2019/2020. tanév

Kedves Barátunk!

 

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola PÓTFELVÉTELT HIRDET

6 féléves ALAPKÉPZÉSBEN NAPPALI és ESTI tagozaton

 • DHARMATANÍTÓ specializációra
 • ÖSSZEHASONLÍTÓ VALLÁSTÖRTÉNET ÉS FILOZÓFIA specializációra

4 féléves MESTERKÉPZÉSBEN ESTI tagozaton

 • PÁLI NYELVŰ DHARMATANÍTÓ specializációra
 • TIBETI NYELVŰ DHARMATANÍTÓ specializációra

A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: 2019. augusztus 14.

AZ INTÉZMÉNYI ELJÁRÁSI DÍJ BEFIZETÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2019. augusztus 14.

A FELVÉTELI VIZSGA IDŐPONTJA (ALAPKÉPZÉS): 2019. augusztus 22.

AZ MA FELVÉTELI VIZSGA IDŐPONTJA (MESTERKÉPZÉS): 2019. augusztus 22.

Jelentkezni a Főiskola saját jelentkezési lapján lehet. A jelentkezés lépései:

1. Az online jelentkezési lap kitöltése után a rendszer automatikusan elküldi annak pdf változatát a jelentkezési lapon megadott emailcímre.

2. A jelentkezési laphoz csatolandó kötelező mellékletek összeállítása.

3. Egy kézzel írt, 1500-2000 karakter hosszúságú motivációs levél csatolása a jelentkezési laphoz. Ebben foglalja össze tömören, mi késztette, motiválta arra, hogy főiskolai szinten tanulmányozza a buddhizmus kultúráját, illetve, hogy milyen tervei, céljai vannak eme tanulmányokkal.

4. A jelentkezési lap benyújtása postai úton vagy személyesen történhet. Személyesen történő jelentkezés esetén a benyújtás, postai úton történő jelentkezés esetén a postára adás határnapja a jelentkezés határideje.

5. A felvételihez kapcsolódó intézményi eljárási díj 6000 Ft, melyet átutalással kérjük befizetni az alábbi bankszámlaszámra: 10403181-31818690-00000000. A közleményben kérjük, tüntessék fel, hogy "felvételi jelentkezés", és ha nem a saját számlaszámról történik az utalás, a nevet is.

A felvételi vizsga menete képzési szintenként:

Alapképzés (BA)

Alapképzésre történő felvételi vizsga egy írásbeli tesztből és egy esszékérdés kidolgozásából áll. Az írásbeli teszt a honlapunkon közzétett „Buddha-Dhamma” című tananyagunkra épül. Emellett figyelmébe ajánljuk a Buddha Ujja (http://a-buddha-ujja.hu/) weboldal gazdag szövegbázisát, melyben a páli kánon szinte minden, magyarra fordított szentiratát megtalálja. A felvételi elbeszélgetés a jelentkező által előzetesen megküldött motivációs levél alapján beszélgetés a felvételiző pályaelképzeléseiről, karrierterveiről, egyéni életút fejlődési terveiről, arról, hogy miért kíván buddhista tanító lenni. A szóbeli vizsgára el kell hozni az összes tanulmányokkal kapcsolatos dokumentumot, hivatalos iratot, de pl. ha valaki éppen az adott évben érettségizik, akkor elég a bizonyítványt utólag is bemutatni.

Mesterképzés (MA)

Mesterképzésre történő szóbeli felvételi vizsgán be kell mutatnia a jelöltnek a középfokú nyelvvizsgáját és BA-s diplomájátAmennyiben más főiskolán vagy egyetemen megszerzett diplomával rendelkezik, úgy kérjük fáradjon be személyes konzultációra ezügyben. A szóbeli kötelező eleme az alkalmassági vizsgálat. Az alkalmassági vizsgálat célja a szóbeli alkalmassági vizsgán, a jelölttel való személyes találkozás során, a jelentkező Buddhizmus-képéről, személyes motivációjáról, habitusáról, kommunikációs készségéről, elképzeléseiről, valamint gyakorlati (meditáció, jóga és mozgásgyakorlatok) képzésben való részvételére vonatkozó alkalmasságáról történő tájékozódás.

A felvételi napjára a jelölt készítsen magyar nyelven

 • egy rövid (2-3 oldalas) kutatási tervet arról a témáról, amit majd a szakdolgozatában feldolgoz;
 • a kutatási tervhez csatolt irodalomjegyzéket, amely idegen nyelvű (angol vagy német) szakirodalmat is tartalmazzon;
 • egy rövid (1-2 oldalas) magyar nyelvű ismertetőt egy, a csatolt szakirodalomban is szereplő idegen nyelvű könyvről;
 • egy rövid (1-2 oldalas) magyar nyelvű összefoglalót egy, a kutatási témához kapcsolódó idegen nyelvű tudományos cikkről.

és mindezeket kinyomtatva hozza magával a felvételire (lehetőleg a kiválasztott és magyarul ismertetett illetve összefoglalt idegen nyelvű művekkel együtt). A szóbeli vizsga része egy rövid angol nyelvű szakcikk lefordítása, és tartalmának ismertetése.

A buddhizmus oktatási rendszerében a Középút vagy a Nemes Nyolcrétű Ösvény a meghatározó elv. Az elmélet és a gyakorlat összhangjára törekedve cél, hogy az elsajátított tudás a gyakorlás révén tapasztalattá váljon, majd a tapasztalatok a hétköznapi életbe, valamint a viselkedésbe integrálódjanak. Az elméleti képzéshez a fentiek szerint gyakorlati órák, valamint szemeszterenként eltérő tematikájú elvonulások tartoznak. Az oktatás célja a Tan megértésén és gyakorlásán (tudásán és látásán) át a hallgatót eljuttatni a megszabadulásig. A buddhizmus a hármas - erkölcs, elmélyedés, bölcsesség - képzési formát tartja a megszabadulás elérése hatékony módszerének. Erre alapozva a testi (jóga, csikung), nyelvi (fordítás, szertartás, tanátadás) és a buddhista filozófiai képzés, az elmélet és gyakorlat összhangja (meditáció) révén az Alap (elmélet), Ösvény (gyakorlat), és Gyümölcs (a kettő elválaszthatatlansága) tanítása a cél. 

A 2019/2020. tanévben a következő specializációkra lehet jelentkezni

ALAPKÉPZÉSI SZAKON, NAPPALI TAGOZATON

DHARMATANÍTÓ specializáció;
ÖSSZEHASONLÍTÓ VALLÁSTÖRTÉNET ÉS FILOZÓFIA specializáció;

JELENTKEZÉSI LAP
BA Nappali

ALAPKÉPZÉSI SZAKON, ESTI TAGOZATON

DHARMATANÍTÓ specializációra;
ÖSSZEHASONLÍTÓ VALLÁSTÖRTÉNET ÉS FILOZÓFIA specializációra;

Az esti tagozatos képzés tanóráinak megtartására a hétvégi (szombati és vasárnapi) napokon kerül sor.

JELENTKEZÉSI LAP
BA Esti

 
A képzés mindkét tagozaton 6 féléves, a tanulmányok során megszerzendő kreditek mennyisége 180.

AZ ALAPKÉPZÉS képzési és kimeneti követelményeiről.

Az ALAPKÉPZÉSI SZAK 2019-ben induló specializációiról:
A specializációk ismertetői

Az ALAPKÉPZÉSI SZAK kötelező olvasmányai
Buddha-Dhamma - Digitális tananyag 2019

Az ALAPKÉPZÉSI SZAK felvételi jelentkezési lapjának
kitöltési útmutatója 

A buddhista tanító mesterképzési szakon folyó oktatás célja a buddhista tanító alapképzési szakon elsajátított ismeretekre és kompetenciákra építve azok további bővítése, illetve elmélyítése, különös tekintettel a következő területekre: a buddhizmus meghatározó filozófiai iskoláinak részletes, elmélyült megismerése; a buddhizmus világiak részére kidolgozott életgyakorlatának, meditációs praxisának magasabb szintű, életmódszerű elsajátítása; a buddhizmus szentiratainak és kommentárirodalmának idegen (angol) nyelvű fordításokra is támaszkodó alapos feldolgozása; a másodlagos szakirodalom áttekintése, részben feldolgozása; a buddhizmus nyugati elterjedésének és beágyazódási folyamatának tanulmányozása; a buddhizmus és a modern társadalomtudományok, természettudományok lehetséges kapcsolatának vizsgálata; a buddhizmus és más vallások összehasonlító elemzése; továbbá a hagyományos buddhista tanítás magas szintű kifejtésének és átadásának készsége.

A 2019/2020. tanévben a következő specializációkra lehet jelentkezni:

MESTERKÉPZÉSI SZAKON, NAPPALI  és ESTI TAGOZATON

PÁLI NYELVŰ DHARMATANÍTÓ specializáció;
TIBETI NYELVŰ DHARMATANÍTÓ specializáció;

 

JELENTKEZÉSI LAP
(MA esti)

Az esti tagozatos képzés tanóráinak megtartására a hétvégi (szombati és vasárnapi) napokon kerül sor.

 
A képzés 4 féléves, a tanulmányok során megszerzendő kreditek mennyisége 120.
 

A 30-120 fős nappali tagozatos felvételi irányszámon belül az állami ösztöndíjas képzés irányszáma 30-90 fő, az önköltséges képzés irányszáma 0-30 fő.

A 20-50 fős esti tagozatos irányszámon belül az állami ösztöndíjas képzés irányszáma 20-30 fő, míg az önköltséges képzés irányszáma 0-20 fő.

FONTOS! Tájékoztatjuk azokat a jelentkezőket, akik már betöltötték a negyvenedik életévüket, hogy a jelen szabályozás szerint NEM mentesülnek az oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsga teljesítése alól.

FIGYELEM! A Főiskola fenntartja magának a jogot, hogy a felvételi eljárásban érintett valamely képzési szint, szak, specializáció, továbbá munkarend (tagozat) vagy finanszírozási forma tényleges indításáról és az arra történő felvételről a jelentkezők létszámának és a felvételi eljárás egyéb adatainak az ismeretében döntsön.


A TKBF HATÁLYOS FELVÉTELI SZABÁLYZATA a következő oldalon érhető el: http://www.tkbf.hu/foiskola/szabalyzatok

Az egyes szakok esetében megadott irányszámok tervezett létszámot jelentenek, amelyektől a Főiskola eltérhet. A Főiskola fenntartja magának a jogot, hogy a szakok, továbbá azok valamely munkarendjének (tagozatának), illetve specializációnak tényleges indításáról a jelentkezők létszámának és a felvételi eljárás egyéb adatainak az ismeretében döntsön.

A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS féléves összege az egyes képzési szinteken és munkarend szerinti formákban a következő

ALAP (BA) NAPPALI költségtérítéses: 180 000 Ft/félév képzési idő: 6 félév

ALAP (BA) ESTI költségtérítéses: 140 000 Ft/félév képzési idő: 6 félév

MESTER (MA) NAPPALI költségtérítéses: 240 000 Ft/félév képzési idő: 4 félév

MESTER (MA) ESTI költségtérítéses: 190 000 Ft/félév képzési idő: 4 félév