• Felvételi információk A buddhista tanító szakon folyó oktatás célja a buddhista hittudomány különböző megközelítési módszereket alkalmazó ágaiban jártas szakemberek képzése.
  • Küldetés Főiskolánk elnevezése egyben legfőbb küldetésére is utal: hogy a Buddha tanításának kapuját az érdeklődők előtt kitárja.
  • Egyház Az egyház azzal a céllal jött létre, hogy a rendkívül sokszínű és gazdag buddhista hagyomány tanításait Magyarországon is közkinccsé tegye.
  • Oktatás A buddhista Tanítás különböző formákat ölthet, de elsősorban magában az emberben van jelen, és a felébredés belső útjának járása során ismerhető meg.
  • Közösségek A tanórákon túl egyénekre szabott, személyes mester-tanítványi viszonyt feltételező képzésre is van lehetőség, amely az alaposabb megismerést szolgálja.

Tájékoztató a BA és MA képzésről a 2017/18. tanév pótfelvételi eljárásához

Kedves Barátunk!

 

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola PÓTFELVÉTELT HIRDET

ALAPKÉPZÉSBEN NAPPALI tagozaton

DHARMATANÍTÓI specializációra;
VALLÁSTÖRTÉNETI ÉS FILOZÓFIAI specializációra;

ALAPKÉPZÉSBEN ESTI tagozaton

DHARMATANÍTÓI specializációra;
VALLÁSTÖRTÉNETI ÉS FILOZÓFIAI specializációra;

 

MESTERKÉPZÉSBEN NAPPALI tagozaton

DHARMATANÍTÓI specializációra;

MESTERKÉPZÉSBEN ESTI tagozaton

DHARMATANÍTÓI specializációra;

 

A PÓTFELVÉTELI VIZSGA IDŐPONTJA:

2017. augusztus 17. (9:00)

 

A jelentkezési lapokat 2017. június 28-tól 2017. augusztus 4-ig lehet kitölteni a választott tagozathoz kapcsolódó űrlapon.

Az intézményi díj befizetése átutalással lehetséges 2017. augusztus 4-ig.

 

FIGYELEM! A Főiskola fenntartja magának a jogot, hogy a felvételi eljárásban érintett valamely képzési szint, szak, specializáció, továbbá munkarend (tagozat) vagy finanszírozási forma tényleges indításáról és az arra történő felvételről a jelentkezők létszámának és a felvételi eljárás egyéb adatainak az ismeretében döntsön.

FONTOS INFORMÁCIÓ!  A HONLAP A KÖVETKEZŐ BÖNGÉSZŐKRE LETT OPTIMALIZÁLVA: CHROME, FIREFOX! 
A JELENTKEZÉSI LAPOK KITÖLTÉSE INTERNET EXPLORER ALATT NEM TÁMOGATOTT!!!
 

A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE (ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS): 2017. augusztus 4.

A FELVÉTELI VIZSGA IDŐPONTJA (ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS): 2017. augusztus 17.

Jelentkezni a Főiskola saját jelentkezési lapján lehet.

A jelentkezési lap benyújtása postai úton vagy személyesen történhet. Személyesen történő jelentkezés esetén a benyújtás, postai úton történő jelentkezés esetén a postára adás határnapja a jelentkezés határideje.

A Főiskolára természetesen bármikor bejöhetsz és körülnézhetsz, elbeszélgethetsz a hallgatókkal, vagy meghallgathatod valamelyik előadást.
 

A felvételihez kapcsolódó intézményi díj 6000 Ft, melyet átutalással kérjük befizetni a 10403181-31818690-00000000 számlaszámra. 

A Főiskolánkon a diákok és a tanárok tegezik egymást, így a szóbeli felvételi is barátságos hangulatban zajlik.

A szóbeli vizsgára el kell hozni az összes tanulmányokkal kapcsolatos dokumentumot, hivatalos iratot,  de pl. ha valaki éppen az adott évben érettségizik, akkor elég a bizonyítványt utólag is bemutatni. A jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek útmutatója letölthető!

 

Az alapszakra történő felvételi vizsga egy írásbeli tesztből és egy választható esszékérdésből áll, melyeknél a tárgyi tudást, a kreativitást és az önállóságot értékeljük. A szükséges tárgyi tudás a szakirodalom elolvasásával elsajátítható.

Az írásbeli után a szóbeli felvételi következik, ahol az általános műveltséget, az erkölcsi hozzáállást és az elhivatottságot vizsgáljuk.

A buddhista tanító ALAPKÉPZÉSI szakon folyó oktatás célja a buddhista hittudomány különböző megközelítési módszereket alkalmazó ágaiban jártas szakemberek képzése, akik alapszinten ismerik a buddhista vallás kialakulásának történeti előzményeit és hátterét; a Tan alapvető tételeit lefektető Sákjamuni Buddha életét és tanításait; a buddhizmus széles körű elterjedésének folyamatát; a buddhizmus meghatározó filozófiai iskoláinak kialakulását és eszmerendszerét; a buddhizmus világiak részére kidolgozott életgyakorlatát, meditációs praxisát; a buddhizmus szentiratait és kommentárirodalmát; a buddhizmus művészetét és kultúráját; továbbá a hagyományos buddhista tanításnak a modern ember gondolkodására gyakorolt kiegyensúlyozó és átformáló hatását. 

A 2017/2018. tanévben a következő specializációkra lehet jelentkezni

ALAPKÉPZÉSI SZAKON, NAPPALI TAGOZATON

alapszintű DHARMATANÍTÓI specializációra;
alapszintű VALLÁSTÖRTÉNETI ÉS FILOZÓFIAI specializációra;

JELENTKEZÉSI LAP
BA Nappali

 

ALAPKÉPZÉSI SZAKON, ESTI TAGOZATON

alapszintű VALLÁSTÖRTÉNETI ÉS FILOZÓFIAI specializációra;
alapszintű DHARMATANÍTÓI specializációra.

Az esti tagozatos képzés tanóráinak megtartására a hétvégi (szombati és vasárnapi) napokon kerül sor.

JELENTKEZÉSI LAP
BA Esti

 
A képzés 6 féléves, a tanulmányok során megszerzendő kreditek mennyisége 180.

Az ALAPKÉPZÉSI SZAK 2017-ben induló specializációiról
A specializációk ismertetői

Az ALAPKÉPZÉSI SZAK kötelező olvasmányai
Kötelező irodalom

Az ALAPKÉPZÉSI SZAK felvételi jelentkezési lapjának kitöltési útmutatója elérhető!

 

A mesterszakra történő szóbeli felvételi vizsgán be kell mutatnia a jelöltnek a középfokú nyelvvizsgáját és BA-s diplomáját.

A felvételi napjára a jelölt készítsen magyar nyelven és hozzon el nyomtatva

  • egy rövid (4 oldalas) kutatási tervet arról a témáról, amit majd a szakdolgozatában feldolgoz. Csatoljon hozzá egy lehetséges idegen nyelvű szakirodalmat is tartalmazó irodalomjegyzéket. 
  • az érdeklődési körét tükröző két szabadon választott angol (vagy német) nyelvű tudományos cikk összefoglalását (kivonatát) magyarul 1-1 oldal terjedelemben.

A szóbeli vizsga része egy rövid angol nyelvű szakcikk lefordítása, és tartalmának ismertetése.

A buddhista tanító mesterképzési szakon folyó oktatás célja a buddhista tanító alapképzési szakon elsajátított ismeretekre és kompetenciákra építve azok további bővítése, illetve elmélyítése, különös tekintettel a következő területekre: a buddhizmus meghatározó filozófiai iskoláinak részletes, elmélyült megismerése; a buddhizmus világiak részére kidolgozott életgyakorlatának, meditációs praxisának magasabb szintű, életmódszerű elsajátítása; a buddhizmus szentiratainak és kommentárirodalmának idegen (angol) nyelvű fordításokra is támaszkodó alapos feldolgozása; a másodlagos szakirodalom áttekintése, részben feldolgozása; a buddhizmus nyugati elterjedésének és beágyazódási folyamatának tanulmányozása; a buddhizmus és a modern társadalomtudományok, természettudományok lehetséges kapcsolatának vizsgálata; a buddhizmus és más vallások összehasonlító elemzése; továbbá a hagyományos buddhista tanítás magas szintű kifejtésének és átadásának készsége.

A 2017/2018. tanévben a következő specializációra lehet jelentkezni

MESTERKÉPZÉSI SZAKON, NAPPALI  és ESTI TAGOZATON

mesterszintű DHARMATANÍTÓI specializációra;
 

JELENTKEZÉSI LAP 
(MA nappali)

 

JELENTKEZÉSI LAP 
(MA esti)

Az esti tagozatos képzés tanóráinak megtartására a hétvégi (szombati és vasárnapi) napokon kerül sor.

 
A képzés 4 féléves, a tanulmányok során megszerzendő kreditek mennyisége 120.
 
 
 

A 30-120 fős nappali tagozatos felvételi irányszámon belül az állami ösztöndíjas képzés irányszáma 30-90 fő, az önköltséges képzés irányszáma 0-30 fő.

A 20-50 fős esti tagozatos irányszámon belül az állami ösztöndíjas képzés irányszáma 20-30 fő, míg az önköltséges képzés irányszáma 0-20 fő.

Tájékoztatjuk azokat a jelentkezőket, akik már betöltötték a negyvenedik életévüket, hogy ők már a jelen szabályozás szerint NEM mentesülnek az oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsga teljesítése alól.


A TKBF HATÁLYOS FELVÉTELI SZABÁLYZATA a következő oldalon érhető el: http://www.tkbf.hu/foiskola/szabalyzatok

Az egyes szakok esetében megadott irányszámok tervezett létszámot jelentenek, amelyektől a Főiskola eltérhet. A Főiskola fenntartja magának a jogot, hogy a szakok, továbbá azok valamely munkarendjének (tagozatának), illetve specializációnak tényleges indításáról a jelentkezők létszámának és a felvételi eljárás egyéb adatainak az ismeretében döntsön.

A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS féléves összege az egyes képzési szinteken és munkarend szerinti formákban a következő

ALAP (BA) NAPPALI költségtérítéses: 180 000 Ft/félév képzési idő: 6 félév

ALAP (BA) ESTI költségtérítéses: 140 000 Ft/félév képzési idő: 6 félév

MESTER (MA) NAPPALI költségtérítéses: 240 000 Ft/félév képzési idő: 4 félév

MESTER (MA) ESTI költségtérítéses: 190 000 Ft/félév képzési idő: 4 félév