• Felvételi információk A buddhista tanító szakon folyó oktatás célja a buddhista hittudomány különböző megközelítési módszereket alkalmazó ágaiban jártas szakemberek képzése.
  • Küldetés Főiskolánk elnevezése egyben legfőbb küldetésére is utal: hogy a Buddha tanításának kapuját az érdeklődők előtt kitárja.
  • Egyház Az egyház azzal a céllal jött létre, hogy a rendkívül sokszínű és gazdag buddhista hagyomány tanításait Magyarországon is közkinccsé tegye.
  • Oktatás A buddhista Tanítás különböző formákat ölthet, de elsősorban magában az emberben van jelen, és a felébredés belső útjának járása során ismerhető meg.
  • Közösségek A tanórákon túl egyénekre szabott, személyes mester-tanítványi viszonyt feltételező képzésre is van lehetőség, amely az alaposabb megismerést szolgálja.

Tájékoztató a BA és MA képzésről a 2018/19. tanév pótfelvételi eljárásához

Kedves Barátunk!

 

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN FELVÉTELT HIRDET

6 féléves ALAPKÉPZÉSBEN NAPPALI és ESTI tagozaton

DHARMATANÍTÓI specializációra

VALLÁSTÖRTÉNETI ÉS FILOZÓFIAI specializációra

 

4 féléves MESTERKÉPZÉSBEN NAPPALI és ESTI tagozaton

PÁLI NYELVŰ DHARMATANÍTÓI specializációra

TIBETI NYELVŰ DHARMATANÍTÓI specializációra

 

A jelentkezési lapokat 2018. július 9-től 2018. augusztus 10-ig lehet kitölteni a választott tagozathoz kapcsolódó űrlapon.

Az intézményi díj befizetése átutalással lehetséges 2018. augusztus 10-ig.

 

FIGYELEM! A Főiskola fenntartja magának a jogot, hogy a felvételi eljárásban érintett valamely képzési szint, szak, specializáció, továbbá munkarend (tagozat) vagy finanszírozási forma tényleges indításáról és az arra történő felvételről a jelentkezők létszámának és a felvételi eljárás egyéb adatainak az ismeretében döntsön.

 

FONTOS INFORMÁCIÓ:  A HONLAP A KÖVETKEZŐ BÖNGÉSZŐKRE LETT OPTIMALIZÁLVA: CHROME, FIREFOX! 
A JELENTKEZÉSI LAPOK KITÖLTÉSE INTERNET EXPLORER ALATT NEM TÁMOGATOTT!!!

 

A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE (ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS): 2018. augusztus 10.

A FELVÉTELI VIZSGA IDŐPONTJA (ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS): 2018. augusztus 22.

Jelentkezni a Főiskola saját jelentkezési lapján lehet.

A jelentkezési lap benyújtása csak postai úton lehetséges, a postára adás határnapja a jelentkezés határideje.

 

A felvételihez kapcsolódó intézményi díj 6000 Ft, melyet átutalással kérjük befizetni a 10403181-31818690-00000000 számlaszámra

A közleményben kérjük, tüntessék fel, hogy "felvételi jelentkezés", és ha nem a saját számlaszámról történik az utalás, a jelentkező nevét is.

A szóbeli vizsgára el kell hozni az összes tanulmányokkal kapcsolatos dokumentumot, hivatalos iratot.

 

Az alapszakra történő felvételi vizsga egy írásbeli tesztből és egy választható esszékérdésből áll, melyeknél a tárgyi tudást, a kreativitást és az önállóságot értékeljük. A szükséges tárgyi tudás az ajánlott szakirodalom elolvasásával elsajátítható.

Az írásbeli után a szóbeli felvételi következik, ahol az általános műveltséget, az erkölcsi hozzáállást és az elhivatottságot vizsgáljuk barátságos, közvetlen beszélgetéssel. 

A buddhista tanító ALAPKÉPZÉSI szakon folyó oktatás célja a buddhista hittudomány különböző megközelítési módszereket alkalmazó ágaiban jártas szakemberek képzése, akik alapszinten ismerik a buddhista vallás kialakulásának történeti előzményeit és hátterét; a Tan alapvető tételeit lefektető Sákjamuni Buddha életét és tanításait; a buddhizmus széles körű elterjedésének folyamatát; a buddhizmus meghatározó filozófiai iskoláinak kialakulását és eszmerendszerét; a buddhizmus világiak részére kidolgozott életgyakorlatát, meditációs praxisát; a buddhizmus szentiratait és kommentárirodalmát; a buddhizmus művészetét és kultúráját; továbbá a hagyományos buddhista tanításnak a modern ember gondolkodására gyakorolt kiegyensúlyozó és átformáló hatását. 

A 2018/2019. tanévben a következő specializációkra lehet jelentkezni

ALAPKÉPZÉSI SZAKON, NAPPALI TAGOZATON

alapszintű DHARMATANÍTÓI specializációra;
alapszintű VALLÁSTÖRTÉNETI ÉS FILOZÓFIAI specializációra;

JELENTKEZÉSI LAP
BA Nappali

 

ALAPKÉPZÉSI SZAKON, ESTI TAGOZATON

alapszintű VALLÁSTÖRTÉNETI ÉS FILOZÓFIAI specializációra;
alapszintű DHARMATANÍTÓI specializációra.

Az esti tagozatos képzés tanóráinak megtartására a hétvégi (szombati és vasárnapi) napokon kerül sor.

JELENTKEZÉSI LAP
BA Esti

 
 
 
A képzés mindkét tagozaton 6 féléves, a tanulmányok során megszerzendő kreditek mennyisége 180.

 

Az ALAPKÉPZÉSI SZAK 2018-ban induló specializációiról
A specializációk ismertetői

 

Az ALAPKÉPZÉSI SZAK kötelező olvasmányai
Kötelező irodalom

 

Az ALAPKÉPZÉSI SZAK felvételi jelentkezési lapjának

kitöltési útmutatója 

 

 

A mesterszakra történő szóbeli felvételi vizsgán be kell mutatnia a jelöltnek a középfokú nyelvvizsgáját és BA-s diplomáját.

A felvételi napjára a jelölt készítsen magyar nyelven 

  • egy rövid (2-3 oldalas) kutatási tervet arról a témáról, amit majd a szakdolgozatában feldolgoz;
  • a kutatási tervhez csatolt irodalomjegyzéket, amely idegen nyelvű (angol vagy német) szakirodalmat is tartalmazzon;
  • egy rövid (1-2 oldalas) magyar nyelvű ismertetőt egy, a csatolt szakirodalomban is szereplő idegen nyelvű könyvről;
  • egy rövid (1-2 oldalas) magyar nyelvű összefoglalót egy, a kutatási témához kapcsolódó idegen nyelvű tudományos cikkről.

és mindezeket kinyomtatva hozza magával a felvételire (lehetőleg a kiválasztott és magyarul ismertetett illetve összefoglalt idegen nyelvű művekkel együtt.)

A szóbeli vizsga része egy rövid angol nyelvű szakcikk lefordítása, és tartalmának ismertetése.

A buddhista tanító mesterképzési szakon folyó oktatás célja a buddhista tanító alapképzési szakon elsajátított ismeretekre és kompetenciákra építve azok további bővítése, illetve elmélyítése, különös tekintettel a következő területekre: a buddhizmus meghatározó filozófiai iskoláinak részletes, elmélyült megismerése; a buddhizmus világiak részére kidolgozott életgyakorlatának, meditációs praxisának magasabb szintű, életmódszerű elsajátítása; a buddhizmus szentiratainak és kommentárirodalmának idegen (angol) nyelvű fordításokra is támaszkodó alapos feldolgozása; a másodlagos szakirodalom áttekintése, részben feldolgozása; a buddhizmus nyugati elterjedésének és beágyazódási folyamatának tanulmányozása; a buddhizmus és a modern társadalomtudományok, természettudományok lehetséges kapcsolatának vizsgálata; a buddhizmus és más vallások összehasonlító elemzése; továbbá a hagyományos buddhista tanítás magas szintű kifejtésének és átadásának készsége.

A 2018/2019. tanévben a következő specializációkra lehet jelentkezni

MESTERKÉPZÉSI SZAKON, NAPPALI  és ESTI TAGOZATON

PÁLI NYELVŰ DHARMATANÍTÓI specializációra

TIBETI NYELVŰ DHARMATANÍTÓI specializációra

 

JELENTKEZÉSI LAP 
(MA nappali)

 

JELENTKEZÉSI LAP 
(MA esti)

Az esti tagozatos képzés tanóráinak megtartására a hétvégi (szombati és vasárnapi) napokon kerül sor.

 
A képzés 4 féléves, a tanulmányok során megszerzendő kreditek mennyisége 120.
 
 
 
 
 
 

A 30-120 fős nappali tagozatos felvételi irányszámon belül az állami ösztöndíjas képzés irányszáma 30-90 fő, az önköltséges képzés irányszáma 0-30 fő.

A 20-50 fős esti tagozatos irányszámon belül az állami ösztöndíjas képzés irányszáma 20-30 fő, míg az önköltséges képzés irányszáma 0-20 fő.

Tájékoztatjuk azokat a jelentkezőket, akik már betöltötték a negyvenedik életévüket, hogy a jelen szabályozás szerint NEM mentesülnek az oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsga teljesítése alól.


A TKBF HATÁLYOS FELVÉTELI SZABÁLYZATA a következő oldalon érhető el: http://www.tkbf.hu/foiskola/szabalyzatok

Az egyes szakok esetében megadott irányszámok tervezett létszámot jelentenek, amelyektől a Főiskola eltérhet. A Főiskola fenntartja magának a jogot, hogy a szakok, továbbá azok valamely munkarendjének (tagozatának), illetve specializációnak tényleges indításáról a jelentkezők létszámának és a felvételi eljárás egyéb adatainak az ismeretében döntsön.

A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS féléves összege az egyes képzési szinteken és munkarend szerinti formákban a következő

ALAP (BA) NAPPALI költségtérítéses: 180 000 Ft/félév képzési idő: 6 félév

ALAP (BA) ESTI költségtérítéses: 140 000 Ft/félév képzési idő: 6 félév

MESTER (MA) NAPPALI költségtérítéses: 240 000 Ft/félév képzési idő: 4 félév

MESTER (MA) ESTI költségtérítéses: 190 000 Ft/félév képzési idő: 4 félév